Què és Open data?

Què és l'Obertura de Dades Públiques (OpenData)?

L'obertura de dades públiques - també conegut com a OpenData - consisteix en posar la informació que posseeix el sector públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l'accés a aquesta informació per tal de fomentar la seva reutilització.

D’aquesta forma la societat —ciutadania, empreses i qualsevol institució— pot accedir-hi fàcilment per informar-se o per crear nous serveis augmentant el valor social i, si s’escau, també el valor comercial.

Així doncs, facilitar la informació pública en formats oberts per tal que tothom en pugui fer ús (OpenData) és anar més enllà del simple procés de permetre la reutilització de la informació: és retornar a la societat les seves dades públiques i fomentar que les utilitzi per tot allò que desitgi.

Què es pot fer amb aquestes dades?

L'objectiu d'aquest Portal OpenData és obrir aquelles dades públiques (que no estan subjectes a cap restricció legal) per a que la societat en faci qualsevol ús, respectant sempre les condicions d'ús.

Amb aquesta iniciativa es fomenta la creació de serveis basats en informació pública per part del sector privat, ja que tant els ciutadans com les empreses, o altres institucions, poden utilitzar la informació pública per desenvolupar serveis —de pagament o no— que complementaran els que els proporciona l'Administració.

Per tant, es poden fer tota mena de serveis, des del que ja s’anomena periodisme de dades fins a aplicacions que complementen els serveis públics.

Resumint, obrir les dades públiques permet reutilitzar-les en una infinitat de serveis que, en el fons, redunden en un millor servei a la ciutadania, que és del que es tracta.

Imatges: